1238_GAMO_POI7-04

SIEM chráni a zasahuje

Žiadna firma nie je imúnna voči kybernetickým útokom. V úsilí predchádzať a zabrániť im sa stáva čoraz dôležitejším nástrojom manažment bezpečnostných informácií a udalostí – Security Information and Event Management.

V čase rastúceho počtu kybernetických hrozieb, ochrana proti nim predstavuje kľúčový aspekt pre organizácie všetkých typov a veľkostí. Mnohé podniky sa obracajú na komplexné riešenia kybernetickej bezpečnosti, ktoré dokážu držať krok s masívnymi tokmi údajov v rámci firmy. Systém SIEM využíva softvér a bezpečnostných expertov, aby poskytol adekvátne procesy detekcie hrozieb v dnešnom, dátami riadenom svete. Kombináciou správy bezpečnostných informácií (SIM) a správy bezpečnostných udalostí (SEM) umožňuje SIEM profesionálom v oblasti kybernetickej bezpečnosti odhaliť a odstraňovať hrozby v reálnom čase. Umožňuje analyzovať upozornenia a udalosti z celej palety dostupných zdrojov, od firewallov, serverov a aplikácií, až po koncové stanice. Vďaka tomu získavame úplnú viditeľnosť do celej infraštruktúry, spolu s efektívnym nástrojom na odhalenie potenciálnych hrozieb. Kľúčová je však možnosť rýchlo a adekvátne na problémy reagovať.

SIEM získal ďalší rozmer po prijatí európskej smernice NIS 2. Organizácie budú po novom povinné robiť preventívne kroky posilňujúce kybernetickú bezpečnosť a reagovať na incidenty. Práve to je oblasť, v ktorej nový systém dominuje.

V súčasnosti si organizácie často zamieňajú pojmy Log management a SIEM. Prvý zhromažďuje udalosti z rôznych zdrojov, organizuje ich na centralizovanom mieste, archivuje a umožňuje základné vyhľadávanie. Bezpečnostní analytici môžu jeho prostredníctvom pristupovať k protokolom a analyzovať ich podľa potreby. SIEM však ide o krok ďalej. Umožňuje totiž analýzu a koreláciu bezpečnostných udalostí v reálnom čase. Jeho nástroje zhromažďujú údaje zo všetkých zdrojov a využívajú techniky zamerané na identifikáciu vzorov, anomálií, a potenciálnych bezpečnostných incidentov. Zahŕňajú integráciu spravodajských informácií o hrozbách z interných a externých zdrojov, varovania, pracovné postupy reakcií na incidenty, až po podávanie správ o ich súlade. Systém teda poskytuje komplexnejší pohľad na stav zabezpečenia organizácie.

Pochopenie základných mechanizmov SIEM je kľúčom k oceneniu jeho hodnoty v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zhromažďovanie udalostí

Všetky systémy SIEM sú navrhnuté tak, aby zhromažďovali a kategorizovali informácie s cieľom rozpoznať rutinné správanie a izolovať hrozby. Dôležitý je však spôsob, akým systém ukladá a identifikuje informácie. Mal by mať flexibilitu, umožňujúcu používateľom vyladiť spôsob spracovania informácií, a mal by poskytovať možnosť analyzovať údaje udalostí zo všetkých systémov.

Normalizácia údajov

Po zhromaždení údajov je ďalším krokom ich normalizácia. Tento kritický proces zahŕňa štandardizáciu rôznych formátov do jednotnej štruktúry. Uľahčuje to analýzu a porovnávanie protokolov, čo je kľúčové pri identifikácii vzorov a anomálií.

Korelácia viditeľnosti, udalosti

Jedným z hlavných dôvodov implementácie systému SIEM je schopnosť úplnej viditeľnosti udalostí a celej siete z jedného grafického rozhrania. Mnohé sofistikované kybernetické útoky vstupujú do sietí prostredníctvom zdanlivo bežných činností a pohybujú sa po sieti laterálne, aby sa dostali k citlivým informáciám. Schopnosť korelovať sériu akcií z rôznych protokolov môže ukázať vzorec správania, ktorý predstavuje skutočnú hrozbu.

Konfigurácia upozornení

Ak systém nie je správne nakonfigurovaný, výsledkom je zvyčajne príliš veľa upozornení na to, aby ich bezpečnostní analytici mohli riadne posúdiť. Ak čelia viacerým falošným poplachom, postupne strácajú prehľad o reálnych hrozbách, a to umožní nepozorovaný prienik do siete. Nesprávna konfigurácia upozornení zároveň predstavuje oblasť najčastejšieho zlyhania implementácie systému SIEM.

Pre každú organizáciu, ktorá nemá bezpečnostný tím, je prevádzkovanie systému SIEM len ťažko udržateľné. Preto je lepšie implementovať ho ako službu (SIEMaaS). Aj napriek tomu však treba rátať so značným úsilím na konfiguráciu systému a prijatie nových procesov pre bezproblémovú integráciu. Bezpečnostné riešenie je navyše špecifické pre každú organizáciu.

Na trhu sú overené SIEM produkty ako IBM Qradar, Rapid7 a Splunk. Stoja však nemalé peniaze na licenčných poplatkoch a majú mnoho limitujúcich faktorov, ako napríklad počet zdrojov alebo počet implementovaných prípadov použitia, prípadne prichádzajúcich EPS. V spoločnosti GAMO si všetky tieto fakty uvedomujeme a preto prinášame vlastné riešenie SIEM stacku postaveného na otvorených technológiách. Pri jeho návrhu a implementácii zároveň dodržiavame postupy nevyhnutné na maximalizáciu účinnosti.

Selektívne zhromažďovanie údajov: Starostlivo vyberáme zdroje údajov, ktoré chceme monitorovať, pričom sa zameriavame na tie najrelevantnejšie pre potreby zabezpečenia vašej organizácie. Tento cielený prístup pomáha pri efektívnom využívaní zdrojov systému SIEM a znižuje množstvo irelevantných údajov.

Normalizácia údajov: Naprieč všetkými udalosťami aplikujeme normalizáciu na konzistentný formát. Táto štandardizácia je pre nás rozhodujúca pre praktickú analýzu, ktorá umožňuje priamejšie korelácie a porovnávanie údajov z rôznych zdrojov.

Monitorovanie a analýza v reálnom čase: Systém  SIEM je nastavený na monitorovanie a analýzu v reálnom čase pre dosiahnutie okamžitej detekcie a následnú reakciu na potenciálne bezpečnostné incidenty.

Korelácia udalostí: Jednotlivé udalosti efektívne korelujeme, aby sme zistili vzťahy medzi nimi naprieč celou infraštruktúrou. Následne to pomáha pri identifikácii potenciálnych bezpečnostných hrozieb.

Pravidelná aktualizácia a údržba: Pravidelne aktualizujeme a udržiavame systém SIEM. Predstavuje to aktualizáciu prípadov použitia, aktualizáciu softvéru a zabezpečenie vyladeného systému tak, aby sa prispôsobili meniacemu sa bezpečnostnému prostrediu.

Predpisy o súlade: Ukladanie udalosti systémom SIEM je v súlade s príslušnými požiadavkami a predpismi na súlad.

Integrácia: SIEM ponúka  integráciu s ďalšími bezpečnostnými nástrojmi  (ESET, Claroty, ap.) a so systémami pre komplexnejší bezpečnostný prístup.

Ak je SIEM správne nastavený a používaný, je významným nástrojom podporujúcim plne funkčný systém kybernetickej bezpečnosti. Má preto zmysel pre každú organizáciu, ktorá sa snaží chrániť dáta. Treba si však uvedomiť, že je iba taký efektívny ako tím, ktorý ho používa. SIEM musí byť prispôsobiteľný, aby rozpoznal jedinečné hrozby v rôznych prostrediach. Organizácia, ktorá využíva softvér bez toho, aby venovala čas poskytovaniu správnych nastavení a údajov, môže očakávať prinajlepšom obmedzené možnosti. A aby systém efektívne dosiahol všetky svoje schopnosti, musí mať správne údaje, prípady použitia, a bezpečnostný tím, ktorý daným hrozbám rozumie a je schopný ich odvrátiť. Práve preto ide SIEM ruka v ruke so službou SOC, ktorá spája bezpečnostný nástroj a bezpečnostných expertov pre dosiahnutie maximálneho zabezpečenia infraštruktúry.

Publikované: 25. júna 2024

Peter Bednár

GAMO a.s.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 25. júna 2024

reklama
reklama