1238_GAMO_POI7-01

ESG správa o udržateľnosti. Ako na to

Nefinančný audit firiem bude už čoskoro vyžadovať pravidelné vykazovanie informácií o udržateľnosti, týkajúcej sa vplyvu firmy na životné prostredie, komunity a ľudí, so zahrnutím riadenia vrátane kybernetickej bezpečnosti. Začiatkom roka 2025 sa ESG reporting stane povinným najskôr pre vybrané organizácie verejného záujmu.

Pojem ESG vznikol v roku 2005 s cieľom zakomponovať princípy Environmental, Social a Governance do kritérií hodnotenia spoločností pri investovaní na kapitálových trhoch. Investor sa tak mohol rozhodnúť, či vloží svoje peniaze do spoločností, ktorých činnosť má nepriaznivé dopady na životné prostredie. Keďže ESG hodnotenie poskytuje viacero ratingových agentúr, ako MSCI ESG Research, Sustainalytics alebo ESGI, ktoré majú rôzne metodológie posudzovania, hodnoteniam chýbali jednotné pravidlá.

Rozhodnutie Európskej únie zaviesť v ESG transparentnosť a taktiež podporiť smerovanie Európy k trvalej udržateľnosti prinieslo nové smernice, ktoré zavádzajú regulované pravidlá zodpovedného konania organizácií voči životnému prostrediu a spoločnosti. Do úvahy sa berú aj kritériá súvisiace s riadením podnikov, pričom banky a investori sa o vplyv organizácií na vážne globálne problémy zaujímajú už dlhšiu dobu a čoraz viac. Novodobý ukazovateľ tak dokáže firmu v konkurenčnom prostredí zreteľne odlíšiť, preto sú aj ESG investície stále viac zaujímavé.

„Keďže dnes už veľkí odberatelia a banky požadujú časť údajov aj z oblasti udržateľnosti, publikovanie informácií o udržateľnom správaní podniku nie je úplnou novinkou,“ vysvetľuje obchodná riaditeľka GAMO a.s. Zuzana Holý Omelková. „V prvom kroku je na iniciovanie potrebných zmien pre udelenie ESG ratingu nevyhnutné poznať aktuálny stav firmy,“ dodáva.

Koho sa ESG týka?

Európske štandardy pre udržateľnosť ESRS sú účinné od januára 2024 a tvoria základ legislatívy aj pre približne 700 veľkých firiem na Slovensku. Od roku 2025 sa povinnosť publikovať ESG správu bude týkať organizácií verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami. V roku 2026 sa pridajú aj spoločnosti, ktoré splnia aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií: aktíva v hodnote nad 20 mil. EUR, čistý obrat nad 40 mil. EUR, alebo viac ako 250 zamestnancov. ESG reporting bude následne od roku 2027 povinným aj pre malé a stredné podniky kótované na regulovaných trhoch EÚ, no a v roku 2029 aj pre subjekty z tretích krajín, ktoré majú v EÚ aspoň jednu dcérsku spoločnosť alebo pobočku a čistý obrat viac ako 150 mil. EUR.

Kde teda začať?

Na získanie ESG skóre musí firma začať zberom a spracovaním obrovského množstva údajov z rôznych oblastí ako sú personalistika, dodávky energií alebo výroba, vrátane informácií o udržateľných postupoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naším cieľom je plne spolupracovať s podnikmi na riešení otázok v oblasti trvalej udržateľnosti,“ hovorí databázový špecialista GAMO a.s. Roman Schmidt s tým, že „generované dáta dokážeme optimálne zjednotiť a vytvoriť tak ucelený softvérový nástroj pre komplexný prehľad spoločnosti v údajoch zhromažďovaných v rámci ESG“.

Príprava správy o udržateľnosti sa na Slovensku riadi zákonom o účtovníctve. Časovo najnáročnejšia je úvodná fáza analýzy a zberu dát a konzultácie o relevantnom obsahu. „Do procesov preto čoraz častejšie zapájame moderné prvky umelej inteligencie, ktorá začína byť neodkladnou súčasťou IT života. Získavame vďaka tomu presnejšie predikcie dát z každej oblasti biznisu a takto komplexný softvérový nástroj prináša detailný prehľad nad auditovanými ESG dátami,“ dodáva Roman Schmidt.

Zber dát zahŕňa tri oblasti

Keďže ESG znamená Environment, Social a Governance, pri zhromažďovaní a vyhodnocovaní dát relevantných pre reporting zahŕňa práve tieto tri tematické okruhy. Environment, normy ESRS E1 až E5, súvisia s klimatickými zmenami, znečistením, vodou a jej zdrojmi, biodiverzitou a ekosystémami, ako aj s obehovým hospodárstvom. Social zahŕňa štandardy S1 až S4, ktoré reprezentujú zodpovedný a humánny prístup k zamestnancom, dotknutým komunitám, alebo spotrebiteľom. Rozpracovanie agendy pre oblasť riadenia, teda Governance, je však kľúčové pre úspech firmy. Zahŕňa aj otázky kybernetickej bezpečnosti a riadenia kybernetických hrozieb, ktorých rast má čoraz väčší vplyv na podnikanie, prevádzku, kontinuitu a reputáciu firiem. „Riadenie hrozieb, ktoré môžu súvisieť so zlyhaním detekcie priemyselných, výrobných a bezpečnostných systémov v dôsledku prevzatia kontroly hackermi, resp. po útoku ransomvéru, zabezpečí zdravie a obchodnú budúcnosť každej organizácie. Rovnako tak ochráni aj záujmy zákazníkov, klientov a obchodných partnerov,“ vysvetľuje Zuzana Holý Omelková, odborníčka na kyberbezpečnosť.

Ukážka – hodnotenia dopadov na životné prostredie.
Zdroj: SUSTO Sustainability Tools
Ukážka – hodnotenia rizík
Zdroj: SUSTO Sustainability Tools
Stanovenie cieľov ESG

Definovanie cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti spolu s nastavením riadenia udržateľnosti celej spoločnosti je ďalšou etapou procesu ESG. „V každom jednom firemnom prostredí dokážeme nasadiť nielen reportovacie nástroje pre vykazovanie, ale aj analytické nástroje k identifikácii príležitostí pre splnenie ESG cieľov smerom k udržateľnosti a efektívnosti, hovorí Roman Schmidt z GAMO. Táto fáza prináša dôkladné strategické plánovanie a zahŕňa spracovanie plánu vykazovania udržateľnosti, ktorý závisí od použitého prístupu, nástrojov, zvoleného časového rámca a veľkosti firmy.

ESG správa

Primárna analýza odvetvia teda zabezpečí spracovanie obsahu a vstupov z rôznych zdrojov, pričom zodpovedné osoby a odborníci identifikujú témy, ktoré sú pre dané odvetvie najdôležitejšie. Firma následne zapojí do procesu zberu dát aj zainteresované strany – zamestnancov, manažment, dodávateľov a zákazníkov, ktorí vyplnia ESG dotazník. Na základe zistení z dotazníkov prebieha bodové hodnotenie pre určenie závažnosti sledovaných dopadov, ich rozsahu a možnej nápravy. Dopady následne treba kategorizovať podľa určenej metodológie pre analýzu a výsledné skóre v číselnom rozmedzí na dôležitý, významný a kritický.

Podobne treba posúdiť aj význam z pohľadu finančných dosahov alebo rizík podniku, a to samostatne v každej z troch tematických oblastí ESG. Tieto hodnotenia slúžia ako podklad pre spracovanie výsledného zoznamu určeného hranicou významnosti dopadov a rizík. Identifikované oblasti dôležitosti následne slúžia ako základ pre stanovenie cieľov na zlepšenie a monitorovanie činností firmy, ako aj tvorbu stratégie pre ESG.

Možnosti pre slovenské firmy

Aplikácia ESG noriem sa odlišuje od odvetvia k odvetviu. Mnohé slovenské podniky zavádzajú udržateľné opatrenia už dnes, pričom môže ísť o výmenu vozového parku za elektromobily, zredukovanie výrobného odpadu či jeho následná recyklácia. Častým problémom však je nedostatok kapacít na svojpomocné zabezpečenie celého procesu. „Naše dlhoročné skúsenosti s vývojom rôznych technologických riešení vieme zužitkovať aj pre nastavenia procesu zberu a reportingu dát pre udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie,“ hovorí Zuzana Holý Omelková. Firma spojila sily aj s odborníkmi orientujúcimi sa v kľúčových témach udržateľného rozvoja. Spoluprácou s konzultačnou spoločnosťou SUSTO Sustainability Tools chce GAMO pomôcť zákazníkom budovať odolné podnikanie pre udržateľnú budúcnosť a do každého firemného prostredia nasadiť efektívne softvérové ESG nástroje.

Publikované: 25. júna 2024

Zuzana Peciarova

Kvalita a procesy

GAMO a.s.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 25. júna 2024

reklama
reklama