0988_GAMO_POI-03_Foto-export-HD-16

Až 89% organizácií má nedostatky v ochrane dát

Dobrou správou je, že rozpočty na riešenia pribúdajúcich výziev v bezpečnosti narastajú. Vyplýva to z celosvetového prieskumu medzi top manažérmi.

Štúdia Veeam Data Protection Trends Report 2022 uvádza, že 67 % podnikov sa pri ochrane svojich dát spolieha na cloudové riešenia, zatiaľ čo schopnosť obnoviť dáta po ransomvérových útokoch je i naďalej hlavným faktorom stratégií kontinuity podnikania. 

Táto najväčšia štúdia svojho druhu aktuálne skúmala, ako sa organizácie pripravujú na výzvy v oblasti IT, ktorým čelia. A to predovšetkým na významne rastúcu oblasť využívania cloudových služieb a natívne cloudovej infraštruktúry. Tiež sa zameriava na stúpajúci počet kybernetických útokov a krokov, ktoré organizácie podnikajú na zavedenie stratégie modernej ochrany dát zaisťujúcej kontinuitu podnikania.

„Nárast objemu dát sa za ostatné dva roky viac než zdvojnásobil. V nemalej miere aj vďaka rozširovaniu prác na diaľku alebo cloudových služieb,“ potvrdzuje Anand Eswaran, generálny riaditeľ spoločnosti Veeam, ktorá prieskum realizovala. Vyplýva z neho, že organizácie si zmenu IT prostredia a s nej vyplývajúce nebezpečenstvá uvedomujú a investujú značné finančné prostriedky do zaistenia ochrany. „Objemy dát a rozmanitosť platforiem budú naďalej narastať a prostredie kybernetických hrozieb sa bude rozširovať. Preto musia top manažéri investovať do stratégie, ktorá zaplní už existujúce medzery a udrží krok s rastúcimi požiadavkami na ochranu dát,“ dodáva Anand Eswaran. 

Už druhý rok v rade sú kybernetické útoky najčastejšou príčinou výpadkov, pričom 76 % organizácií zaznamenalo za posledných 12 mesiacov aspoň jeden ransomvérový incident. Alarmujúca je nielen početnosť týchto udalostí, ale aj ich dôsledky. Priemerne sa počas jedného útoku organizáciám nepodarilo obnoviť 36 % stratených dát, čo dokazuje, že stratégie ochrany dát nedokážu podnikom pomôcť ransomvérovým útokom predchádzať, ani zaistiť nápravu a zotavenie.

Respondenti priznávajú, že ich možnosti ochrany dát nedokážu držať krok s požiadavkami podniku, pričom 89 % respondentov zaznamenáva rozdiel medzi tým, koľko dát si môžu dovoliť stratiť po výpadku, a tým ako často sú dáta zálohované. Za posledných 12 mesiacov sa tento rozdiel zvýšil o 13 %, čo naznačuje, že zatiaľ čo objem a dôležitosť dát stále rastú, zväčšujú sa aj problémy s ich ochranou na uspokojivej úrovni. Kľúčovým faktorom je skutočnosť, že výzvy, ktorým podniky v oblasti ochrany dát čelia, sú obrovské a stále rozmanitejšie.

Mimoriadna situácia si vyžaduje zodpovedné riešenia

Organizácie budú ročne vynakladať na ochranu dát približne o 6 % viac ako na všeobecné investície do IT. Hoci sa tým situácia, keď potreby ochrany dát prevyšujú schopnosti realizácie, zvráti len do určitej miery, je pozitívne, že si top manažéri si uvedomujú naliehavosť  potreby modernej ochrany dát. A práve cloud napĺňa ambície stať sa dominantnou dátovou platformou.

Až 67 % organizácií už využíva cloudové služby ako súčasť svojej stratégie ochrany dát a 56 % z nich prevádzkuje v produkčnom prostredí kontajnery alebo to v najbližších 12 mesiacoch plánuje. Navyše sa v roku 2022 podľa prieskumu rozšíri rozmanitosť platforiem, pričom sa pomer medzi dátovými centrami (52 %) a cloudovými servermi (48 %) bude ďalej zmenšovať. To je jeden z dôvodov, prečo 21 % organizácií označilo schopnosť chrániť pracovné úlohy hosťované v cloude za najdôležitejší faktor nákupu podnikovej ochrany dát a 39 % považuje možnosti IaaS/SaaS za rozhodujúci atribút moderného riešenia.

„Sila hybridných IT architektúr podporuje produkčné aj ochranné stratégie prostredníctvom cloudových úložísk a zotavenie po havárii s využitím infraštruktúry hosťovanej v cloude,“ potvrdzuje aj Danny Allan, technický riaditeľ spoločnosti Veeam. „Výhody investícií do modernej ochrany dát idú nad rámec zaistenia pokoja a kontinuity podnikania a tým udržania dôvery zákazníkov. Aby bolo možné vyvážiť výdavky so strategickými digitálnymi iniciatívami, musia manažéri IT implementovať robustné riešenia s čo najnižšími nákladmi,“ vysvetľuje.

Ďalšie zistenia Veeam Data Protection Trends Report 2022 

• Pretrvávajúca medzera v dostupnosti: 90 % respondentov potvrdilo, že majú v dostupnosti medzeru, a to medzi očakávanými SLA a tým, ako rýchlo sa môžu vrátiť k produktivite. Od roku 2021 sa tento podiel zvýšil o 10 %.

• Dáta zostávajú nechránené: Hoci je zálohovanie základnou súčasťou každej stratégie ochrany dát, 18 % organizácií po celom svete svoje dáta nezálohuje, a tým ich necháva úplne nechránené.

• Ľudské chyby sú pričasté: Najčastejšou príčinou výpadkov sú technické zlyhania, v priemere 53 % respondentov zažilo výpadky v infraštruktúre či v sieti, serverovom hardvére alebo softvére. U 46 % respondentov sa vyskytli prípady chybnej konfigurácie administrátorom, ale u 49 % sa to stalo náhodným zmazaním, prepísaním dát alebo ich poškodením používateľmi.

• Ochrana vzdialených pracovníkov: Iba 25 % organizácií využíva orchestrované pracovné postupy na opätovné pripojenie zdrojov počas havárie, zatiaľ čo 45 % spúšťa preddefinované skripty na opätovné pripojenie vzdialene bežiacich zdrojov v prípade výpadku, a 29 % ručne rekonfiguruje pripojenie používateľov.

• Ekonomické faktory sú kriticky dôležité: Na otázku ohľadom najdôležitejších faktorov pri nákupe podnikového dátového riešenia odpovedalo 25 % manažérov IT tak, že ich motivuje zlepšenie ekonomickej stránky riešenia.

Zistenia z východoeurópskych krajín 

• Rozdiel medzi možnosťami IT a potrebami podnikov sa prehĺbil: Medzeru v dostupnosti deklaruje 85 % podnikov a medzeru v ochrane dát potvrdilo 85 % organizácií. Neočakávané výpadky zažilo počas posledných 12 mesiacov 98 percent, pričom v priemere zostáva úplne nechránených 15 % dát. Rozpočty na ochranu dát plánuje počas roku 2022 navýšiť 87 % organizácií a v priemere plánujú vynaložiť o 6 % viac ako v roku 2021.

• Kybernetické hrozby spôsobili mimoriadnu situáciu v oblasti ochrany dát: Ransomvérové útoky zaznamenalo 69 % organizácií, čím sa kybernetické útoky už druhý rok po sebe stali najčastejšou príčinou výpadkov. Priemerne sa pri každom z útokov organizáciám nepodarilo obnoviť 32 % stratených dát, prinajmenšom časť stratených dát sa nepodarilo obnoviť 68 % organizáciám. 

• Ako hlavné príčiny výpadkov IT podniky uvádzajú náhodné zmazanie, prepísanie alebo poškodenie dát (49 %); chybnú konfiguráciu správcom (49 %) alebo úmyselné narušenie zo strany správcov či používateľov (37 %). Orchestrované pracovné postupy pre opätovné pripojenie zdrojov v prípade výpadku pritom používa iba 26 % organizácií. 52 percent z nich spúšťa preddefinované skripty pre opätovné pripojenie vzdialene bežiacich zdrojov a 22 % ručne rekonfiguruje pripojenie používateľov.

• Nasadenie modernej ochrany dát je zásadné: 70 % organizácií už využíva cloudové služby ako súčasť svojej stratégie ochrany dát; 55 % organizácií už v produkčnom prostredí prevádzkuje kontajnery a 37 % to plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch. Polovica organizácií má dátovú infraštruktúru umiestnenú v dátovom centre a polovica ju hosťuje v cloude. Pätina organizácií označila schopnosť chrániť pracovné úlohy hosťované v cloude za najdôležitejší faktor nákupu riešenia ochrany podnikových dát v roku 2022 a takmer polovica (43 %) podnikov považuje za rozhodujúci atribút modernej ochrany dát možnosti IaaS/SaaS. Manažéri IT sú motivovaní investovať do riešenia modernej ochrany dát, aby znížili prestoje a stratu dát (25 %) a zlepšili ekonomickú stránku ich riešenia (24 %).

Štúdia Veeam Data Protection Trends Report 2022 skúmala skúsenosti viac ako 3 000 IT manažérov s rozhodovacou právomocou z globálnych podnikov, stratégiu ich ochranných dát  pre nasledujúcich 12 mesiacov a ďalej do budúcnosti. Spoločnosť Veeam Software je lídrom v riešeniach pre zálohovanie, obnovu a správu dát umožňujúcich Modern Data Protection™

Publikované: 13. júna 2022

Michal Štětina

Field Marketing Manager CEE

Veeam

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 13. júna 2022

reklama
reklama