Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: komunikácie o možnostiach spolupráce v rámci platform of invention, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na redakcia@platformofinvention.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 1 | PODMIENKY VYJADRENIA SÚHLASU

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: GAMO a.s.
Sídlo: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36 033 987
Zápis v registri: OR OS Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 550/S

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

1. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem na spracúvaní jej osobných údajov na účel:
komunikácie o možnostiach spolupráce v rámci platform of invention (ďalej ako „účel“).

1.2 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že ma záujem na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:

1.1. Meno a priezvisko,

1.2. E-mail

1.3. Kontaktné telefónne číslo,

1.4. né osobné údaje poskytnuté ako správa pre prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu odoslaného na redakcia@platformofinvention.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Článok 2 | SÚHLAS

2.1 Dotknutá osoba berie vyhlásenia prevádzkovateľa v rozsahu bodov 1.1 až 1.2 tohto súhlasu na vedomie a v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov:

2.1.1 na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu, a
2.1.2 v rozsahu podľa bodu 1.2 tohto súhlasu.

2.2 Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola pred poskytnutím tohto súhlasu informovaná o jej práve kedykoľvek tento súhlas odvolať podľa bodu 1.3 tohto súhlasu.

AKO BUDEME NARÁBAŤ S VAŠIMI ÚDAJMI?

INFORMÁCIE

poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevník webu.

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

Vysvetlenie pojmov
 • pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ;
 • pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba;
 • pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Informácií významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.
Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente:
GAMO a.s., so sídlom Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica, zápis v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 550/S;

S akými údajmi pracujeme a prečo
 1. Kategórie dotknutých osobných údajov:
 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo platobnej karty;
 • cookies, v prípade ak vieme na základe cookies identifikovať konkrétnu dotknutú osobu návštevníka našej webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov a to najmä:
  • základné cookies – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo pred vypĺňanie formulárov;
  • konverzné cookies – umožňujú nám analyzovať výkonnosť jednotlivých kanálov návštevnosti;
  • sledovacie cookies – v kombinácii s konverznými nám pomáhajú analyzovať výkon, objem a kvalitatívne parametre rôznych kanálov návštevnosti;
  • remarketingové cookies – používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
  • analytické cookies – používame ich na analýzu užívateľského správania, čo nám pomáha pri zlepšovaní užívateľského rozhrania (napr. Google Analytics, Google Adwords, Facebook Tracking);
 1. Účely spracúvania osobných údajov:
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
  • zodpovedania vašich konkrétnych požiadaviek a otázok zadaných prostredníctvom webového formulára;
 • spracúvanie osobných údajov na základe vášho vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely:
  • ponúknuť vám čo najlepšie špecifické nastavenie prostredia webovej stránky; štatisticky zisťovať návštevnosť a vaše preferencie; personalizácie obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;
  • informovania o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom  priameho marketingu;
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
 • čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie na základe vyjadreného súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutou osobou
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa;

Príjemcovia, ktorým môžeme vaše údaje sprístupniť

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:
prevádzkovateľ webovej stránky;
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:
údaje, ktoré o vás spracúvame na základe vášho vyjadreného súhlasu bude spracúvať po dobu účelu spracovania alebo po dobu vášho súhlasu;
po dobu kým trvá náš oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje;

Ako môžete odvolať súhlas

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu odoslaného na redakcia@platformofinvention.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.
Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Vymazať môžete všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke www.allaboutcookies.org;

Vaše práva a ich uplatnenie

Podľa GDPR máte určité práva spojené so spracúvaním vašich osobných údajov:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu na základe oprávnených záujmov uvedených v týchto Informáciách; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
 • právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

 

Z akých zdrojov získavame vaše osobné údaje

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete vyplnením webových formulárov;

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu a vaše osobné údaje nespracúvame formou profilovania.