POI6-images-14

Elektronické colné konanie

Ak dovážate tovar zo zahraničia, rozhodne musíte mať na zreteli všetky povinnosti, ktoré s vysporiadaním importovaného tovaru súvisia.

Vstupom do Európskej únie sme sa stali súčasťou spoločného trhu bez vnútorných a colných hraníc medzi členskými štátmi. V praxi to znamená, že ak chcete dovážať tovar na Slovensko z niektorej členskej krajiny, môžete tak urobiť bez toho, aby ste potrebovali povolenie či museli následne platiť clo. V prípade importu tovaru z tretích štátov, teda krajín, ktoré nepatria do colnej zóny Európskej únie, sa na tento tovar uplatňujú colné predpisy a daňové povinnosti. Celý proces colného prerokovania Finančnej správy takejto zásielky je komplikovaný a zoberie vám nejednu hodinu z vášho času. K tomu sa zíde automatizovaný systém, zabezpečujúci elektronickú komunikáciu s Finančnou správou SR na vysporiadanie celého procesu colno-deklaračného konania.

Uvítate službu, ktorej cieľom je spracovanie zásielok z krajín mimo EÚ od ich vstupu do krajiny automatizovaným spôsobom, cez vybavenie náležitostí v rámci colno-deklaračného skladu až po prepustenie zásielky do voľného obehu, ako aj odoslanie údajov do externého systému pre potreby jej doručenia adresátovi a výber vyrubeného colného dlhu. Komplexné riešenie s množstvom integrácií, ktoré podporujú hlavný cieľ – elektronické colné vysporiadanie zásielky.

O tom, ako komplexné riešenie postupne implementovala a využíva Slovenská pošta, a.s., priblížime v nasledujúcom článku.

Tvorba a implementácia systému do prostredia klienta

V rámci projektu eCIP bol vedeniu Slovenskej pošty, a.s., na prelome rokov 2018/2019 predložený koncept riešenia elektronickej colnej deklarácie na zásielky z krajín mimo EÚ. Uvedený koncept obsahoval návrh na úpravu statusu Slovenskej pošty, a.s., ako colného deklaranta. Vedenie spoločnosti rozhodlo o nevyhnutnosti vytvoriť SW riešenie pre zabezpečenie zberu a konsolidácie dát o daných zásielkach, ako aj zabezpečenie zaručenej elektronickej komunikácie s IS FS SR (IS CEP). Na základe vykonaných analýz rôznych možností riešenia došlo k rozhodnutiu vedenia Slovenskej pošty, a.s., o vytvorení a implementácii samostatného modulu ECK (elektronické colné konanie) v rámci IS JSSA, ktorý už Slovenská pošta, a.s. používala na rôzne agendové spracovania v rámci spoločnosti. Na implementácii a konfigurácii JSSA-ECK začal dodávateľ, spoločnosť GAMO a.s., pracovať v roku 2019. Slovenská pošta, a.s., začala používať systém v rutinnej prevádzke od 1. 1. 2020 na elektronickú colnú deklaráciu zásielok v poštovom styku s obsahom obchodného tovaru s hodnotou vyššou od 22 EUR do 1 000 EUR. Systém ECK bol následne rozšírený aj o možnosť elektronickej komunikácie zákazníkov s colným deklarantom cez portál Slovenskej pošty.

Od 1. 7. 2021 došlo rozhodnutím Európskej komisie k zrušeniu bezcolného limitu 22 EUR a zároveň k zjednodušeniu procesu colnej deklarácie pri eCommerce zásielkach do hodnoty 150 EUR. Uvedená zmena viedla k niekoľkonásobnému navýšeniu počtu colne deklarovaných zásielok. Novej situácii sa muselo prispôsobiť aj ECK – nasadením funkcionality umožňujúcej automatizovanú colnú deklaráciu bez priameho zásahu colného deklaranta. Automatizácia procesu bola dosiahnutá čerpaním informácii k colnej deklarácii z dostupných colných dátových zdrojov a implementáciou strojového učenia pri jednoznačnej identifikácii tovarových položiek podľa colného sadzobníka. Vďaka tejto implementácii dokáže Slovenská pošta, a.s., deklarovať vysoké počty zásielok mesačne.

Ďalšie rozšírenie systému ECK bolo realizované na základe nových legislatívnych požiadaviek na colné konanie. Postupne bola implementovaná funkcionalita bezpečnostnej kontroly „Import Control System“ (ICS2). Zároveň sa systém ECK rozširuje aj o funkcionality, cielené na zvýšenie komfortu zákazníkom pri doručení zásielok z tretích krajín. Jednou z takých úprav je možnosť uhradiť všetky poplatky a DPH už pri nákupe tovaru v e-shope, vďaka čomu sa zjednoduší proces doručenia zásielky. S cieľom poskytnúť manažérom prehľadné informácie o colno-deklaračnom procese bude ECK rozšírené o Business Intelligence nástroj prehľadne zobrazujúci stav spracovania zásielok, ktorý rozšíri už implementovaný prevádzkový reporting.

Rozvoj systému a vízia komerčného uplatnenia

Nazbierané skúsenosti z doterajšej implementácie systému ECK plánujeme v GAMO do budúcnosti zužitkovať pri kompletizácii riešenia pre colné konanie s cieľom obsiahnuť všetky colno-deklaračné procesy pri dovoze, vývoze a tranzite, a to bez ohľadu na hodnotu a obsah zásielok. Zámerom je vytvoriť používateľsky prívetivé webové prostredie s maximálnym stupňom automatizácie procesov – vďaka implementácii strojového učenia, integrácii na medzinárodné siete a implementácii legislatívnych zmien – v dostatočnom predstihu. Systém bude umožňovať individuálnu, ale aj hromadnú deklaráciu tovarov a zásielok. Poskytovať bude preddefinované scenáre umožňujúce efektívnu deklaráciu vybraného tovaru, vďaka zobrazeniu len relevantných informácii pre daný typ. Súčasťou riešenia bude aj sprievodca procesom, ktorý uľahčí deklaráciu začínajúcim používateľom a pomocník obsahujúci všetky relevantné legislatívne informácie. V systéme bude možné definovať si vlastný workflow pre často opakujúce sa procesy, čím sa ešte viac zefektívni práca.

Publikované: 18. decembra 2023

Martina Kormaník

Obchod

GAMO a.s.

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 18. decembra 2023

reklama
reklama