1042-GAMO-POI5-16

Darujte svojmu podnikaniu budúcnosť. Zálohujte

Zálohovaním dát dneška a minulosti investujete do budúcnosti.


Backup ako služba alebo Objektové úložisko? Účinným spôsobom ochrany dát pred ransomvérom je ich pravidelné zálohovanie.

Zlyhanie hardvéru, kybernetický útok, nesprávny konfiguračný zásah či zlyhanie ľudského faktora. To všetko môže zapríčiniť výpadok funkčnosti IT systémov a tým stratu produktivity, tržieb, či trvalé poškodenie reputácie. S rastúcim počtom útokov je čoraz viac na mieste uvažovať o vyššej ochrane dát vo firemnej politike, a to najmä spôsobom ich rýchlej obnovy. Aj v prípade, že nepodceňujete význam kybernetických hrozieb a pracujete na odstránení zraniteľností a na zvyšovaní úrovne zabezpečenia, potrebujete riešenia, ktoré minimalizujú následky ľudského zlyhania. S týmito výzvami vám môžu pomôcť služby zálohovania do cloudu. Stačí si vybrať riešenie, typ služby v závislosti od potrieb firmy, ale aj požiadaviek na zálohovanie, retenciu a prístup k dátam.

Hľadáte účinný spôsob ochrany dát pred ransomvérom? Pravidelne zálohujte!
Zálohovaním do cloudu získate istotu, že vaša kópia dát je v bezpečí pred akoukoľvek hrozbou, či už ide o neúmyselné zmazanie dát, externé kybernetické hrozby, alebo interné hrozby po personálnych zmenách.
Základným odporúčaním, ktorého funkciou je zabezpečiť ochranu dát pred stratou alebo poškodením, je princíp 3-2-1-1-0. Vysvetľovať ho väčšine z vás nemusíme, ak sa potrebujete predsa len trochu zorientovať, pozrite na titulný obrázok.

Tento princíp je najlepším pravidlom na ochranu pred ransomvérom, čo pomáha minimalizovať riziko straty údajov a zabezpečuje, že zálohovacie kópie sú spoľahlivé a použiteľné pri obnove dát. Práve vzdialená záloha môže byť v jednej alebo viacerých cloudových službách.

Akú cloudovú službu zvoliť na zálohovanie?

Pre správnu voľbu zálohovacej služby je dôležité si povedať:

  • čo chceme zálohovať,
  • o akom objeme dát hovoríme,
  • ako často sa majú dáta zálohovať,
  • ako rýchlo potrebujeme opäť k dátam pristupovať.

Zároveň je dobré rozdeliť si dáta na tie, ktoré sa už nemenia, ako napr. dokumenty zo starších projektov, fotky, obrázky a dokumentácie, ktoré zálohujeme z dôvodu ich archivácie. A zálohy, ktoré obsahujú dáta, ku ktorým potrebujeme neustále pristupovať alebo pravidelne ich editovať. Väčšinou sú to dáta, s ktorými aktívne pracujete v rámci každodenného biznisu.

Potom si už jednoducho zvolíte službu, ktorá najlepšie sedí vašim požiadavkám:

  • Služba backup as a service je zameraná primárne na zálohovanie a obnovenie dát. Je to outsourcovaná služba, ktorá zabezpečuje, že dáta sú pravidelne zálohované a uložené na bezpečných serveroch poskytovateľa služby, a zároveň sú rýchlo opäť dostupné v prípade potreby.
  • Object Storage, Objektové úložisko je určené pre trvalé ukladanie a správu dát. Poskytuje dlhodobé úložisko pre veľké objemy dát a umožňuje prístup k nim prostredníctvom identifikátorov objektov.

Aký je medzi týmito službami rozdiel?

Rozdiel medzi službou backup as a service plus objektovým úložiskom (object storage) sa týka predovšetkým ich účelu a prístupu k zálohovaniu firemných dát. Tu je niekoľko hlavných rozdielov:

Prístup k dátam

Služba backup as a service často pracuje na báze zálohovania a obnovy súborov alebo blokových úrovní. Zálohy sú vytvárané pravidelne (napríklad každý deň inkrementálny backup a raz za niekoľko dní plná verzia) a môžu byť použité na obnovenie dát v prípade straty alebo poškodenia. Oproti tomu Objektové úložisko poskytuje prístup k dátam na úrovni objektov. Každý objekt má jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na vyhľadávanie a manipuláciu s dátami. Je navrhnuté na ukladanie a správu veľkých objemov dát s možnosťou rôznych typov dát ako sú obrazy, zvukové súbory, videá a dokumenty.

Škálovateľnosť a úložný priestor

Služba backup as a service zvyčajne poskytuje obmedzený úložný priestor pre zálohy a často sa vyžaduje, aby sa dodržiavali určité limity. Kapacita úložiska je zvyčajne závislá od dohodnutého plánu služby. Objektové úložisko, naopak, je škálovateľné a poskytuje neobmedzený úložný priestor pre dáta. Môžete pridávať ďalšie objekty a zvyšovať kapacitu podľa potreby.

Správa a zabezpečenie dát

Služba backup as a service zabezpečuje pravidelné zálohovanie a obnovu dát podľa dohodnutých politík zálohovania. Používatelia nahrávajú svoje dáta na servery poskytovateľa, ktorý je zodpovedný za zálohovanie a správu týchto dát. BaaS poskytuje príjemné užívateľské rozhranie a zjednodušuje proces zálohovania a obnovy.

Object Storage: Objektové úložisko je typ úložiska, ktoré sa zameriava na ukladanie veľkého množstva dát vo forme objektov. Objekty majú unikátny identifikátor a môžu obsahovať rôzne typy dát, ako súbory, obrázky, videá atď. Objektové úložisko poskytuje škálovateľnosť a umožňuje efektívne ukladať a spravovať veľké objemy dát.

Poskytovatelia BaaS zabezpečujú redundantné kópie dát, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť straty dát v prípade havárie. Používatelia majú často prístup k rôznym zálohovacím bodom, z ktorých môžu svoje dáta obnoviť.

Objektové úložisko tiež poskytuje určitú úroveň zabezpečenia dát. Dáta v objektovom úložisku sú často duplikované na rôznych fyzických umiestneniach, aby sa minimalizovala strata dát v prípade výpadku. Prístup k dátam je zabezpečený prostredníctvom autentifikácie a autorizácie.

Retenčná politika a obnova dát

Služba backup as a service poskytuje možnosť nastaviť retenčnú politiku podľa potrieb klienta, ktorá určuje, ako dlho sú zálohy uchovávané. To umožňuje obnovu dát z rôznych časových okamihov v minulosti podľa potreby. Objektové úložisko sa zameriava na trvalé uchovávanie dát bez obmedzení časových rámcov. Dáta sú uložené dlhodobo a môžu byť sprístupnené v akejkoľvek časti ich životného cyklu.

Prístupnosť a rýchlosť obnovy

Služba backup as a service sa zameriava na rýchlu a spoľahlivú obnovu dát v prípade ich straty alebo poškodenia. Poskytovatelia služby často zabezpečujú rôzne mechanizmy pre obnovu, vrátane možnosti obnovy na rôznych miestach a v rôznych rýchlostiach. Táto služba je vyhľadávaná predovšetkým v prípadoch nevyhnutnosti rýchleho prístupu k „živým“ dátam, ktoré sú dôležité pre fungovanie biznisu klienta.

Objektové úložisko je určené pre prístup k dátam na dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie veľkého množstva dát. Rýchlosť obnovy môže byť nižšia v porovnaní so službou backup as a service, pretože je navrhnuté pre ukladanie a trvalú dostupnosť dát.

V digitálnej ére sa množstvo dát, ktoré organizácie zhromažďujú a spravujú, neustále zvyšuje. A preto v GAMO Cloud ponúkame pre našich klientov obe služby:

Služba BaaS umožňuje zálohovanie aplikácií z virtualizovaných systémov vo vašej infraštruktúre alebo u nás v cloude. Sami si určíte, ktoré kritické dáta chcete chrániť a čas, kedy má byť cloud záloha aktívna. Cez web portál pre zálohovanie máte v rámci tejto služby pod kontrolou všetky úlohy, politiku zálohovania, stav a výsledok jednotlivých úloh spolu s pravidelným reportingom. Zálohovať môžete manuálne alebo naplánovať automatické pravidelné zálohy. Dáta máme výhradne umiestnené na Slovensku a neopúšťajú krajinu. Zálohovanie používa End-to-End kryptovanie s využitím SSL, bez potreby nastavenia VPN. Dáta sú zakryptované ešte pred opustením vášho sieťového perimetra.

Na BaaS si navyše môžete nastaviť vlastnú bezpečnostnú politiku. Na každú zálohu aj na každý server separátne retencie a šifrovania. Ceny za túto službu sú rovnaké ako má Amazon alebo Azure, rozdiel je v tom, že oni ešte účtujú objem prenesených dát, GAMO Cloud nie.

S3 Object Storage je cloudová služba, resp. spoľahlivé rozhranie pre bezpečné ukladanie obrovských objemov dát. Objektové úložisko je škálovateľné na neobmedzené množstvo dát, nemusíte sa obmedzovať v množstve, ktoré potrebujete ukladať a spravovať. Bez ohľadu na to, či ide o rozrastajúce sa transakčné dáta, rozsiahle multimediálne súbory alebo dáta zo senzorov Internetu vecí, objektové úložisko dokáže všetky efektívne zvládnuť. Zatiaľ službu poskytujeme len vo forme API. Ide o typ storage, ktorý primárne slúži na zálohovanie a archiváciu, bezpečné uchovávanie si dát. Viete si ho namapovať ako vzdialený disk do servera, ale nemôžete z neho spúšťať zálohované aplikácie, slúži vyslovene na odkladanie súborov.

Na rozdiel od súborového úložiska objektové úložisko ukladá dáta a označuje ich ako objekt. Dáta sú ukladané v samostatných dátových skladoch a nie v záložkách ako pri súborovom úložisku.

To, čo určite poteší každého, je omnoho nižšia cena, a nie na úkor kvality služby. Objektové úložisko ponúka výrazné výhody v oblasti nákladov. Svojou schopnosťou škálovať sa znižujú náklady spojené s investíciami do drahých fyzických úložísk a správou zložitých infraštruktúr. Objektové úložisko tiež optimalizuje správu dát a znižuje administratívne náklady, čím uvoľňuje zdroje pre ďalšie kľúčové iniciatívy. My v GAMO neúčtujeme objem prenesených dát.

Objektové úložisko je navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť a odolnosť voči chybám. Vaše dáta budú automaticky replikované a distribuované do rôznych miest, čo zabezpečuje ich bezpečnosť a dostupnosť. V prípade chyby alebo poruchy hardvéru sa dáta obnovia zo zálohy, čo minimalizuje riziko straty dát a obnovu do prevádzky.

Jednoduchá integrácia s existujúcimi systémami: Objektové úložisko je navrhnuté tak, aby bolo jednoducho integrovateľné s existujúcimi systémami a aplikáciami. Môžete ho pripojiť k existujúcej infraštruktúre a využívať ho s nástrojmi a procesmi bežne používanými v rámci vašej spoločnosti. Týmto spôsobom minimalizujete potrebu úprav a investícií do nových systémov.

Zhrnutie

Služba backup as a service a objektové úložisko majú odlišné prístupy k zálohovaniu a správe firemných dát. Služba backup as a service sa zameriava na pravidelnú zálohu a obnovu dát, zatiaľ čo objektové úložisko je viac zamerané na trvalé ukladanie a správu veľkých objemov dát. Je dôležité vybrať si správne riešenie v závislosti od potrieb organizácie ako aj požiadaviek na zálohovanie, retenciu a prístup k dátam.

Hlavný rozdiel medzi BaaS a objektovým úložiskom je v tom, že BaaS sa zameriava na zálohovanie a rýchlu obnovu dát ako službu, zatiaľ čo objektové úložisko je škálovateľným úložiskom pre ukladanie veľkých objemov dát vo forme objektov. BaaS poskytuje užívateľom jednoduché rozhranie na správu zálohovania a obnovy dát, zatiaľ čo objektové úložisko umožňuje efektívne ukladanie a spravovanie veľkých objemov dát prostredníctvom jednoduchého prístupu k objektom.

Zabezpečenie dát je dôležitým aspektom oboch prístupov. BaaS poskytuje zálohovanie a redundantné kópie dát na minimalizáciu straty dát v prípade havárie. Objektové úložisko zabezpečuje dáta prostredníctvom duplikácie a autentifikácie/autorizácie prístupu.

Potrebujete poradiť?

Sme tu pre každého, kto si uvedomuje dôležitosť zálohovania. Či už sa rozhodnete pre zálohovanie a obnovu dát ako službu, alebo vás presvedčí škálovateľné úložisko pre ukladanie veľkých objemov dát vo forme objektov, spolu navrhneme optimálne riešenie s najlepším pomerom účel/cena/bezpečnosť.

Publikované: 21. júna 2023

Jana Kohárová

Obchod

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 21. júna 2023

reklama
reklama