1238_GAMO_POI7-13

Aesculap pomáha bezpečne predpisovať lieky

Digitalizácia prináša revolučné zmeny aj v zdravotníctve. Prispieva k tomu dynamická práca s údajmi v oblasti expertných systémov. Pokročilé prepojenie dátových zdrojov zvyšuje vo výsledku kvalitu lekárskej starostlivosti, automatizuje procesy, minimalizuje riziko individuálneho pochybenia a dostupným spôsobom umožňuje zapojiť aj pacienta. Expertný liekový systém Aesculap od GAMO pomáha pri bezpečnej farmakoterapii: kontrole liekových interakcií či kontraindikácií.

Systém Aesculap predstavuje komplexný liekový systém, prevádzkovaný v cloudovom prostredí GAMO Cloud v modeli Software as a Service (SaaS). Zbiera, analyzuje a porovnáva dôležité informácie o liekoch a ich vzájomných interakciách v nadväznosti na diagnózy pacienta. Aesculap analyzuje všetky informácie tak, aby lekára upozornil na prípadné omyly pri vystavovaní receptu, neúčelnú farmakoterapiu, alebo nežiadúce účinky hroziace pri súčasnom užívaní viacerých konkrétnych liekov.

V zložitých prípadoch môže takto lekár, okrem svojich znalostí, využiť špecializovaný softvér, ktorý dokáže identifikovať možné hrozby z pohľadu vzájomných liekových interakcií a kontraindikácií, ktoré by v niektorých prípadoch mohli ohroziť aj život pacienta. Aesculap teda poskytne lekárovi „služby a vedomosti farmaceuta“ a rovno varuje pred možnými komplikáciami.

Odkiaľ pochádzajú Aesculap dáta

Expertný liekový systém kombinuje dáta z viacerých zdrojov. Základom je databáza údajov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ale na jeho tvorbe a pravidelnej aktualizácii sa podieľajú aj viacerí odborníci z radov farmaceutických pracovníkov. Systém poskytuje všetky registračné a kategorizačné údaje o liekoch a je založený na integrovanom vyhľadávaní a analýze vzťahov medzi jednotlivými predpísanými liekmi, ale aj medzi ochorením (diagnózou) a predpísaným, resp. odporúčaným medikamentom. Zdrojové dáta sú spracované tak, aby sa dali vyhľadávať, porovnávať a triediť liečivá z rôznych pohľadov.

„Práve možnosť vyhodnocovať liekové kontraindikácie považujeme za unikátnu funkcionalitu tohto systému a našou snahou a cieľom je, aby táto výnimočnosť bola k dispozícii čo najväčšiemu počtu lekárov,“ hovorí Branislav Lupták z GAMO, a.s., pričom zdôrazňuje, že systematické používanie Aesculapu môže podporiť a skvalitniť rozhodovanie lekárov. „Pri predpisovaní liekov je potrebné minimalizovať riziká nesprávnej farmakoterapie, ktorá môže vážne poškodiť zdravotný stav pacienta, následne poškodiť dobré meno zdravotníckeho zariadenia, a výraznou mierou sa prejavuje aj na nákladoch pacientov a poisťovní,“ dodáva.

Kde sa liekový systém používa

Efektivita v rozhodovaní lekárov pomáha znížiť náklady na lieky a zvýšiť kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Vďaka odborným softvérovým riešeniam, akým je aj Aesculap, sa dá dosiahnuť zníženie počtu súčasne užívaných liekov, resp. obmedziť počet liekov niekedy doslova až neúčelne predpísaných.

Expertný liekový systém Aesculap je dnes súčasťou nemocničných, ambulantných alebo lekárenských informačných systémov. Lekári ho v našich ambulanciách používajú najmä preto, aby im pomohol správne vybrať a predpísať lieky pacientom. Navyše, aktualizácia registrovaných liekov v aplikácii, a to vrá­tane homeopatík, zdravotníckeho mate­riálu či zdravotníckych pomôcok, prebieha nezávisle na používanom nemocničnom informačnom alebo ambulantnom systéme.

Riešenia v nasadzovaní aplikácie

„Aesculap ešte stále ponúkame ako natívnu samostatnú desktopovú aplikáciu, ktorá je nezávislá na informačnom systéme lekára v ambulancii alebo nemocnici,“ hovorí Branislav Lupták. „Postupne by sme však radi toto riešenie inovovali a využili naše existujúce API integračné rozhranie, v ktorom by sa Aesculap správal ako integrovaný modul a súčasť informačného systému,“ dodáva.

Modul umožní lekárovi okamžitú kontrolu relevantných vzťahov pri konkrét­nej medikácii pacienta, pričom výsledkom je informácia, ktorá podporí správne rozhodnutie, prípadne potrebnú modifikáciu liekovej terapie.

Aplikácia sprístupňuje vybrané funkcionality expertného liekového systému priamo v natívnom prostredí ambulantného či nemocničného informačného systému, a to bez toho, aby bolo potrebné opustiť jeho rozhranie. Lekár sa tak jednoducho a rýchlo dostane k potrebným informáciám, vrátane príbalových letákov a špecifikácií predpisovaných liekov priamo zo svojej aplikácie. Práve takto by v budúcnosti predovšetkým mala byť využívaná znalostná báza Aesculap.

„Naším cieľom je osloviť ďalších výrobcov a dodávateľov ambulantných, lekárnických a nemocničných informačných systémov a umožniť im zapracovať napojenie na aplikačné rozhranie nášho expertného liekového systému,“ potvrdzuje Lupták, pričom práve týmto spôsobom by bolo možné dostať dáta zo znalostnej štruktúrovanej databázy pre podporu bezpečnej farmakoterapie priamo k lekárom na Slovensku, ale aj v zahraničí.

GAMO poskytuje systém v súčasnosti v modeli SaaS s pracovným názvom Aesculap Data as a Service s výhodami cloudového prostredia. Práve to zabezpečuje flexibilitu, vysokú úroveň bezpečnosti, a zároveň poskytuje takmer neobmedzené možnosti škálovania služby. Odborníci spravujú a aktualizujú údajovú základňu aj logiku systému, a služba je tak nepretržite monitorovaná a vysoko dostupná.

V minulosti ako Aesculap lekárnička

Riešenie bolo niekoľko rokov bezplatne dostupné širokej verejnosti ako mobilná aplikácia Aesculap lekárnička, ktorá umožňovala bežnému používateľovi mimoriadne rýchly prístup k veľkému množstvu informácií, ktoré sú dôležité pri správnom výbere či užívaní liekov. „Predstavovala akúsi osobnú interaktívnu pomôcku, kde ste si dokázali vytvoriť vlastný elektronický zoznam liekov a diagnóz,“ vysvetľuje Branislav Lupták. Nebola náhradou zdravotného záznamu, dokázala však pacienta aspoň upozorniť na prípadné riziká spojené s užívaním jeho liekov.

Aplikácia obsahovala registre a funkcionality, ktoré pomohli sprehľadniť životnú situáciu v prípade choroby a liečby, či dokonca dokázali pripomenúť užitie lieku. Vďaka rozsiahlej podpore poskytla aj informácie o cenách liekov, prípadných náhradách, nežiaducich účinkoch a pod. Dalo sa v nej veľmi podrobne vyhľadávať podľa rôznych parametrov, skontrolovať liekové interakcie alebo kontraindikácie. Samozrejme, každý pacient mal povinnosť o lieku a podmienkach jeho užívania sa informovať u svojho lekára či lekárnika. Vďaka Aesculap lekárničke však mohli mať pacienti dôležité informácie neustále so sebou.

Zabezpečenie dát pacientov

Spoločnosť GAMO sa pri poskytovaní riešení a služieb riadi legislatívnymi požiadavkami kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Dohliada, aby všetky nasadzované technológie, aplikácie či systémy zodpovedali vysokým nárokom na IT bezpečnosť, spoľahlivú ochranu a zabezpečenie dát, ktoré sú v súčasnej dobe nevyhnutnosťou.

„Týmito princípmi sa riadime aj pri prevádzke ktoréhokoľvek z našich SW riešení, vrátane Aesculap,“ zdôrazňuje Branislav Lupták. Aesculap neukladá žiadne osobné a citlivé dáta pacientov, ktoré by umožnili identifikovať konkrétne osoby. Aplikácia pri spracovaní využíva len nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a vyhodnotenie informácií či upozornenie o liekových vzťahoch. Pre vzdialený prenos údajov sa používa zabezpečené šifrované spojenie a dáta sú v bezpečí.

Aesculap v skratke
  • Viac ako 10 rokov skúseností s vývojom a prevádzkou expertného liekového systému
  • Viac ako 100 inštalácií
  • API integrácia do NIS alebo ambulantných SW = integrovaný modul
  • Nástroj pre podporu bezpečnej farmakoterapie
  • Zabezpečuje kontrolu liekových interakcií a KONTRAINDIKÁCIÍ
  • Vyhodnocuje vzťahy medzi liekmi
  • Vyhodnocuje vzťah liekov a diagnóz a údajov o pacientovi 

Koncepčné riešenia a reformy zamerané na dlhodobú udržateľnosť predstavujú ideálny prístup nielen pre zdravotníctvo. Na stole je moderné expertné riešenie, ktoré je ľahko integrovateľné do existujúcich aj nových systémov a prináša významné benefity pre zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Publikované: 25. júna 2024

Branislav Lupták

Softvérové riešenia

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 25. júna 2024

reklama
reklama