ESG reporting

ESG reporting: Rozdielový biznis ukazovateľ, ktorý bude firma potrebovať

ESG – Environment, Social, Governance, sa stalo pojmom, ktorý sa spája najmä s ukazovateľom udržateľnosti a zodpovedného správania sa firiem voči životnému prostrediu, ako aj dopad ich sociálnych a riadiacich činností na spoločnosť. Ide o nový rozdielový biznis ukazovateľ, ktorým sa firma odlíši v konkurenčnom prostredí a dokáže presvedčiť investorov, obchodných partnerov, ako aj zákazníkov a verejnosť o udržateľných aspektoch svojich podnikateľských aktivít. Investovať do firiem s vysokým ESG ratingom bude pre investorov atraktívnejšie a menej rizikové.

ESG reporting sa stane pre mnohé firmy povinným

V nefinančnom ESG reportingu, ktorý sa od 1. januára 2025 stane povinným pre približne 700 veľkých firiem na Slovensku a o rok na to aj pre kótované malé a stredné podniky, pôjde o meranie nehmotných parametrov, akými konkrétna firma vplýva na svoje okolie. Na „odmeranie“ svojho ESG profilu bude firma potrebovať pomerne veľa údajov z rôznych oblastí, najmä čo sa týka personalistiky, dodávky energií, výroby a pod. Európske štandardy udržateľnosti stoja na zbere a vyhodnocovaní veľkého množstva dát, čo sa môže firmám zdať sprvu veľmi náročné. Na to sme tu však my, aby sme vám pomohli nájsť tie správne riešenia.

Naši špecialisti z GAMO sú pripravení spolupracovať na riešení otázok v oblasti trvalej udržateľnosti vašej spoločnosti. V každom firemnom prostredí dokážu nasadiť komplexný softvérový nástroj, ktorý prináša detailný prehľad nad auditovanými ESG dátami. Ponúka nielen reportovacie nástroje pre vykazovanie, ktoré bude musieť firma budúci rok zabezpečiť, ale využíva aj analytické nástroje k identifikácii príležitostí k splneniu ESG cieľov smerom k udržateľnosti a efektívnosti.

Akých firiem sa ESG týka

Európska komisia v auguste 2023 schválila európske štandardy pre vykazovanie udržateľnosti ESRS s účinnosťou od 1. januára 2024 ako súbor pravidiel, ktoré budú musieť firmy dodržiavať pri príprave ESG reportov. Ide o meranie nefinančných parametrov, akými konkrétna firma podnikateľskou činnosťou vplýva na svoje okolie v oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov riadenia.
Spoločnosti teda čaká nová povinnosť zbierať dáta a následne vykonávať nefinančný reporting ESG. Tento bude na základe legislatívnych kritérií povinný pre približne 700 veľkých firiem na Slovensku, ktoré splnia aspoň dve z nasledujúcich troch kritérií:

  • aktíva v hodnote nad 20 mil. EUR
  • čistý obrat nad 40 mil. EUR
  • počet zamestnancov nad 250 osôb
Výhody ESG ratingu

Predpokladá sa, že ESG sa stane globálnym trendom, preto by aj menšie firmy mali začať zbierať dáta a prijímať ESG opatrenia včas. Správa o udržateľnosti sa môže stať jedným z rozhodujúcich faktorov pri obchodných transakciách a investíciách. Už dnes posudzujú banky ESG profil firiem pri schvaľovaní úverov, stále viac ho vyžadujú odberatelia a pribudnú aj zákazníci, nehovoriac o zahraničných investoroch. ESG sa rozhodne stáva novým rozdielovým biznis ukazovateľom, ktorý podnikom prinesie mnohé výhody:

  • získajú výhodnejšie podmienky pri prístupe k finančným zdrojom bánk
  • budú konkurencieschopnejšie a perspektívnejšie pre zákazníkov a investorov
  • budú mať lepšiu finančnú výkonnosť, inkluzívnejšie a angažovanejšie tímy
  • postupne znížia riziká a zvýšia efektivitu procesov
  • zlepšia dialóg so zainteresovanými stranami
  • nižšie kapitálové náklady
  • zvýšia povedomie o rizikách a príležitostiach súvisiacich so zmenou klímy a jej pochopenie v rámci podniku
Ako vnímajú ESG slovenské firmy

V praxi môže aplikácia ESG vyzerať rôzne a líšiť sa od konkrétneho odvetvia. Pre slovenskú dopravnú firmu znamenala výmenu vozového parku, kedy v priebehu roka a pol zaobstarali autobusy v najvyššej ekologickej úrovni spaľovacích motorov EURO 6. Maloobchodná spoločnosť zase zredukovala obrovský potravinový odpad, ktorý bol dlhodobo veľkým problémom, na minimum. Výrobný podnik prešiel na recykláciu až 98 % výrobného odpadu a podobne.

Zrealizujeme vaše ESG ciele

ESG profil sa týka všetkých procesov a aktív v spoločnosti. Nejde len o splnenie si legislatívnej požiadavky či meranie uhlíkovej stopy. Vyhodnocované dáta z viacerých oblastí pôsobenia podniku sú prostriedkom na preukázanie neustáleho zlepšovania sa, odhaľujú perspektívu firmy do budúcnosti a rovnako sú aj nositeľom informácií pre záujem a dopyt zákazníkov.

Monitorovanie a zaznamenávanie prevádzkových údajov z fyzických aktív a nehnuteľností organizácie je dobrým štartom. Zozbierané údaje môžu podnietiť poznatky, ktoré umožnia dosiahnuť významné úspory energií, optimalizovať odpadové hospodárstvo či poskytnúť údaje o prediktívnej údržbe, ktoré pomôžu znížiť neplánované prestoje.

Aj dátové centrá poskytujú viacero príležitostí na zlepšenie udržateľnosti a ESG ratingu. Modernizácia infraštruktúry informačných technológií (IT) pomocou novších, energeticky účinnejších zariadení môže pomôcť znížiť spotrebu energie a odstrániť nehospodárny, zastaraný hardvér. Navyše, rovnaké kroky prijaté na zlepšenie odolnosti podniku v rámci celej organizácie môžu pomôcť aj pri zlepšovaní skúseností zákazníkov a produktivity.

Radi pre vás nastavíme proces zberu a reportingu dát pre udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie. Sme nápomocní aj pri vyplnení selfassesment dotazníka a odporučíme komplexný nástroj, ktorý zjednoduší zber, je vhodný na konsolidáciu, správu, reportovanie a analýzu dát ESG.

Publikované: 29. februára 2024

Zuzana Omelková

Kybernetická bezpečnosť

Tento článok je súčasťou magazínu č.

Publikované: 29. februára 2024

reklama
reklama